تعیین سطح آنلاین لینگوجو


برای شروع آماده باشید ، سطح زبان خود را تعیین، یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنید اگر برای شروع آماده اید روی شروع آزمون در زیر کلیک کنید
برای 30 سوال 15 دقیقه فرصت دارید درصورت پاسخ اشتباه زمان آن کسر خواهد شد