دوره زبان انگلیسی مبتدیa1 - سطح المنتریA1 - لینگوجو - lingojoo

سطح مبتدی A1

تومان29000

تعداد دانشجو: 3878

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: گرامر،واژگان،مکالمه
تعداد جلسات: 10 جلسه
پیش نیاز دوره: بدون پیشنیاز
ساعت جلسات: 144 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید

پخش دمو


سطح مبتدی A1

تومان29000